Asset Identifiers

GIAI

GIAIs or Global Individual Asset Identifiers are used to uniquely identify a specific asset.

 
GRAI

GRAIs or Global Returnable Asset Identifiers are used to uniquely identify a returnable asset.